energetická certifikácia

Na koho sa vzťahuje energetická certifikácia budov?

Podľa § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:
a) novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1.januári 2008
b)
na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1.januári 2008.

Nevzťahuje sa na:
a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty
b) kostoly a budovy na náboženské podujatia
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami
d) priemyselné stavby s nízkou spotrebou energie
e) bytové priestory využívané menej než štyri mesiace
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menej ako 50 m2

Energetický certifikát budovy je možné spracovať iba spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona č.555/2005 Z.z. Energetický certifikát spracováva a vystavuje odborne spôsobilá osoba autorizovaná Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Energetickú certifikáciu môžu zaisťovať aj právnické osoby s uzavretými vzťahmi na odborne spôsobilé osoby.

Odborne spôsobilé osoby, ktoré sa podieľajú na vystavení certifikátu sú rozdelené podľa týchto profesií:
– tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
– vykurovanie a príprava teplej vody
– vetranie a klimatizácia
– elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov