energetický audit

ENERGETICKÝ AUDIT

Snahy firiem a spoločností znižovať náklady sú čoraz intenzívnejšie. Kým niekde hľadajú úspory vo zvyšovaní produktivity práce, mnohí si viac všímajú náklady za plyn, elektrinu, či vodu. A presviedčajú sa o tom, že v energetickej spotrebe podniku sú skryté významné rezervy. Na pomoc im prichádzajú energetické audity.

Čo je to energetický audit?
Energetickým auditom sa na účely zákona č. 321/2014 Z.z. rozumie systematický postup na získanie informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

Energetický audit slúži na zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárstva budovy resp. komplexu budov. Má za cieľ nájsť najefektívnejšie možnosti úspor a navrhnúť opatrenia, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Kto má povinnosť vypracovať energetický audit?
Povinnosť vypracovať energetický audit podľa zákona č.321/2014 Z.z. platí pre veľký podnik každé štyri roky.

Veľkým podnikom sa pre potreby uvedeného zákona rozumie podnik s počtom zamestnancov väčším ako 250, alebo ročným obratom presahujúcim 50 mil.€ alebo celkovou ročnou súvahou presahujúcou 43 mil.€ alebo ak viac ako 25% v podniku je vo vlastnícve štátu, alebo obce.

Vyhláška č. 179/2015 Z.z. stanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti využívanej energie. Energetický audit vykonáva energetický auditor.

Spoločnosť GALEN, s.r.o., splňuje podmienku zákona o zápise auditora na zozname energetických auditorov Ministerstva hospodárstva. V prípade Vášho záujmu Vám spracujeme ponuku na zhotovenie energetického auditu.