profil

PROFIL SPOLOČNOSTI

Energetická náročnosť na Slovensku je vyššia ako vo vyspelých krajinách európskej únie. V dôsledku dotovaných cien energií a nedostatočnej ochrane životného prostredia v minulosti, množstvo spotrebovanej energie nebolo dôležité. Dnes je situácia presne opačná. Ceny energií stúpajú a akákoľvek úspora je pre majiteľa zaujímavá.

Nie každý je však odborníkom na určovanie možností energetických úspor.

Naša skupina energo-služieb Vám ponúka služby v špecifickej oblasti energetického poradenstva, energetického auditu, energetického manažmentu.

V rámci služieb z oblasti úspor energií, stavebnej fyziky, energetiky a tepelnej techniky budov Vám zhotovíme
energetický certifikát budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z.
energetický audit podľa zákona č. 321/2014 Z.z..

K stavebnému povoleniu spracujeme tepelno-technické posúdenie a projektové energetické hodnotenie. Hodnotenie na záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540-2/Z1, Z1, Z2: (2019) a vyhlášky 364/2012 Z.z.

V rámci komplexného energetického poradenstva Vám ponúkame spracovanie
energetických posudkov a štúdií
energetických koncepcií
legislatívne poradenstvo
optimalizáciu vstupov elektriny a plynu, poradenstvo pri výbere dodávateľov

Pre spoločnosti, ktoré pripravujú investície do podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ponúkame spracovanie energetických posudkov a auditov, ako podklady pre bankové úvery a európske dotácie.

Tešíme sa na spoluprácu
Ing. Branislav Lengyel